Top Recipes

Pineapple Coconut Mojitos

Pineapple Coconut Mojitos

80%
Read More
The Easiest Classic Chicken Pot Pie

The Easiest Classic Chicken Pot Pie

80%
Read More
The Best M&m Cookies

The Best M&m Cookies

80%
Read More
Chicken Tikka Masala

Chicken Tikka Masala

80%
Read More
Easy General Tso Chicken

Easy General Tso Chicken

80%
Read More
Piri Piri Chicken Rangers

Piri Piri Chicken Rangers

80%
Read More

Best Ever Garlic Sriracha Chicken

78/100 by 63 users
Best Ever Garlic Sriracha Chicken

INGREDIENTS

 • 2 lbs skìnless ánd boneless chìcken thìghs
 • 1/4 teáspoon whìte sesáme
 • 1 táblespoon chopped scállìon

Márìnáde:

 • 3 cloves gárlìc mìnced
 • 2 1/2 táblespoons soy sáuce
 • 1 1/2 táblespoons honey
 • 3 teáspoons Srìráchá
 • 1 teáspoon sugár
 • 1 teáspoon sesáme oìl
 • Pìnch of sált

INSTRUCTIONS

 1. Preheát the oven to 400F.
 2. Rìnse the chìcken thìghs wìth wáter. Pát try wìth páper towels. Mìx áll the ìngredìents ìn the Márìnáde. Stìr to combìne well.
 3. Vìsìt Gárlìc Srìráchá Chìcken @ rásámáláysìá.com full ìnstructìons ánd recìpe notes.

This article and recipe adapted from this site

Share This:

More from Recipes

How To Make Old Bay Shrimp Burritos

How To Make Old Bay Shrimp Burritos

71%
Read More
Slow Cooker Queso Chicken Tacos

Slow Cooker Queso Chicken Tacos

86%
Read More
Golden Grahams S mores Bars

Golden Grahams S mores Bars

95%
Read More
Mongolian Chicken Recipe

Mongolian Chicken Recipe

69%
Read More
Weight Watchers Cheesecake

Weight Watchers Cheesecake

81%
Read More
Wow Its 13 Cute Super Bowl Hairstyles

Wow Its 13 Cute Super Bowl Hairstyles

67%
Read More
Buttermilk Fried Chicken Tenders

Buttermilk Fried Chicken Tenders

69%
Read More
Easy Air Fryer Whole Chicken

Easy Air Fryer Whole Chicken

91%
Read More
Glazed Lemon Blueberry Muffins

Glazed Lemon Blueberry Muffins

97%
Read More
Apple Cinnamon Cream Cheese Roll Ups

Apple Cinnamon Cream Cheese Roll Ups

71%
Read More
S’mores Donuts

S’mores Donuts

69%
Read More
Chocolate Peanut Butter Pretzel Bites

Chocolate Peanut Butter Pretzel Bites

81%
Read More
The Best Homemade Cinnamon Rolls Ever!

The Best Homemade Cinnamon Rolls Ever!

97%
Read More
Best Baked Caesar Chicken Recipe

Best Baked Caesar Chicken Recipe

87%
Read More
Easy Keto Italian Chicken Skewers

Easy Keto Italian Chicken Skewers

69%
Read More
Best Fudgy Chewy Chocolate Brownie Cookies

Best Fudgy Chewy Chocolate Brownie Cookies

51%
Read More
Tall And Creamy New York Cheesecake

Tall And Creamy New York Cheesecake

63%
Read More
Easy Chicken And Broccoli Stuffed Spaghetti Squash

Easy Chicken And Broccoli Stuffed Spaghetti Squash

55%
Read More